Povinnosti EET

povinnosti EET

Zákon o evidenci tržeb vymezuje povinnosti podnikatele spojené s evidencí tržeb a tresty při případném porušení tohoto zákona. V tomto článku se dozvíme, jaké povinnosti EET český podnikatel má a co ho čeká, pokud je nesplní.

 

Co patří mezi povinnosti EET

 

Autentizace a certifikáty

Každý podnikatel s EET povinností, který hodlá evidovat tržby v běžném či zjednodušeném režimu, musí projít autentizačním procesem, během kterého je ověřena jeho identita a typ živnosti. Jsou mu posléze vydány autentizační údaje, pomocí kterých se živnostník bude přihlašovat na EET portál Daňové správy, kam se odesílají údaje o tržbě. O autentizační údaje lze zažádat elektronicky či ústně u jakéhokoli správce daně.

Daňový poplatník si může nechat vystavit jeden či více pokladních certifikátů s omezenou platností, čímž automaticky podléhá povinnosti chránit údaje na těchto certifikátech. Tyto certifikáty slouží k prokázaní poplatníkovy identity při evidenci tržebních dat.

 

Bloky účtenek

Novinkou od 1. května 2020 jsou bloky účtenek vydávané Ministerstvem financí, které podnikateli umožní evidovat tržby čistě fyzicky v tzv. zvláštním režimu. S těmito bloky jsou spjaté povinnosti EET, a to např. nutnost jejich vrácení do 15 dnů po ukončení nebo přerušení daňové činnosti, která podléhala zvláštnímu režimu.

 

Oznamovací povinnost

Této povinnosti podléhají provozovny či internetové stránky živnostníka, jež slouží k výdělečné činnosti a podléhají kritériím pro EET. Podnikatel musí udat pravdivé a aktuální údaje o těchto prostorech a nahlásit jejich případnou změnu nejpozději do 15 dnů od jejich změny. Oznamovací povinnost může být plněna pouze online.

 

Evidenční povinnost

Evidenční povinností se rozumí nutnost odeslání údajů o tržbě nejpozději v momentě jejího uskutečnění. Tržba může být označena za uskutečněnou v momentě jejího přijetí živnostníkem nebo při udání pokynu k jejímu pozdějšímu uskutečnění.

Zákon o elektronické evidenci tržeb dále přesně specifikuje režimy evidence tržeb, postupy při ní a údaje, které musí být registrovány na Finanční správě a na zákazníkově účtence.

Pojednává také době odezvy, čímž je míněno časové rozmezí, během kterého servery Finanční správy zašlou živnostníkovi evidujícímu v běžném režimu fiskální kód. Tato doba je stanovena na 2 sekundy, a pokud tento interval nemůže být z technických důvodů dodržen, živnostník musí vydat účtenku bez fiskálního kódu a odeslat údaje o dané tržbě nejpozději do 48 hodin.

Toto se netýká podnikatelů evidujícím offline ve zjednodušeném režimu, kdy údaje o tržbě musí Finanční správě poskytnout do 5 dnů od uskutečnění tržby.

Tresty za přestupky

Je potřeba pamatovat, že se podnikatel – ať už fyzická nebo právní osoba – dopouští přestupku proti zákonu o EET pokud jakkoli zmaří nebo ztíží proces evidence tržeb.

EET povinnost živnostník poruší tím, že:

  • neodešle zákonem vymezená data o probíhající tržbě na Finanční správu
  • nevydá zákazníkovi účtenku obsahující zákonem dané informace
  • nezajistí, že jsou citlivé materiály jako například autentizační údaje, vydané pokladní certifikáty a bloky účtenek (platí pro podnikatele evidující tržby pomocí zvláštního režimu) uchovány tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo k úniku informací

Nejvyšším možným trestem za hrubé porušení zákona o EET je pokuta ve výši do 500 000 Kč. Další možnou sankcí je uzavření provozovny.

Za provádění daňových kontrol a posouzení vážnosti přestupků proti povinnosti EET odpovídají finanční a celní úřad, a místně potom ty příslušné orgány, které kontrolu s nálezem provedly.

Kassensysteme der Zukunft